Költségtérítéses jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és annak díjjegyzéke

Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek: 

Amennyiben a tolmácsolást halló ügyfél vagy intézmény rendeli meg, illetve ha a kapcsolat létrejöttében a halló fél vagy az intézmény érdekelt haszonszerzés céljából. Továbbá azok a tolmácsolási esetek, amelyekben a halló félt vagy intézményt jogszabály kötelezi.

A költségtérítéses tolmácsszolgáltatás díjazásának megállapítása feladategységen alapul. A feladategységre eső díjazás összege az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra tolmácsolási helyzetekre vonatkoztatva:

  •    A bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv és a közigazgatási hatósági eljárás akadálymentesítése során közreműködő jelnyelvi tolmácsok  munkadíja óránként 6000 Ft + ÁFA.  A munkadíj megállapításánál minden megkezdett fél órát fél óraként kell figyelembe venni. Irányadó a 23/2017. (XII. 22.) IM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól.
  •   A közoktatásról szóló törvény, a szakképzésről szóló törvény, a felsőoktatásról szóló törvény és a felnőttképzésről szóló törvény alapján megszervezett szóbeli vizsgák tolmácsolása során a jelnyelvi tolmácsolás költségét a vizsgát szervező intézmény viseli. Irányadó: 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 10§ (4). 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet alapján az egy feladategységre jutó díj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a + ÁFA. A munkadíj megállapításánál minden megkezdett 15 percet kell figyelembe venni.
  •   Közszolgáltatási tevékenység keretében történő tolmácsolás esetén a Jtv., valamint a Jmr. alapján a jelnyelvi tolmácsolás költségét a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli. A díjazás megállapítása; a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás feladategysége: minden megkezdett 15 perc. Az egy feladategységre jutó díjának mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a + ÁFA.
  •   A foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás esetén a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  •   Nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás pl. rendezvény, konferencia, színház esetén a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  •   Konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezője a megrendelő). A térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  •   Csoport számára szabadidős tevékenység keretében történő tolmácsolás a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  •   Médiatolmácsolás (televíziós tolmácsolások). A térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.

[2] Feladategység: a Tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce.

Minden esetben a megrendelő köteles téríteni az igénybevett szolgáltatás díját, a tolmácsolás helyszínére történő utazás költségeit (tömegközlekedés és/vagy saját gépkocsi használat, esetleges szállás) a jogszabályokban előírt módon.